На фокус

Кръгла маса „Европейски регламенти за нулеви емисии. Да превърнем предизвикателствата пред България в успешен път за развитие”

 |  Прочетено: 1723  | 

МЕТАЛУРГИЯТА ПО ПЪТЯ НА ПРЕХОДА

ПОВЕЧЕ МЕТАЛИ ЗА  ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА И ЦИФРОФИЗАЦИЯТА

 

Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), която представлява производителите на черни и цветни метали и металургични продукти, в партньорство с европейски и национални структури инициира действия за приемане на план и пътна карта за прехода на България към дигитална и екологична икономика.

 

Първата съвместна проява на БАМИ и г-н Радан Кънев, член на ЕП, с институционалната подкрепа на БСК, е организираната Кръгла масаЕвропейски регламенти за нулеви емисии. Да превърнем  предизвикателствата пред България в успешен път за развитие”, която се проведе на 6 октомври 2023 г. , 11 часа в сградата на НС, пл. Народно събрание № 2, зала Запад).

 

Решението за общи действия е обосновано от нарастващото търсене на метали на европейските и световни пазари, включително на Секторът на металите играе ключова роля в улесняването на зеления и цифровия преход на ЕС, като дава възможност за няколко стратегически вериги за стойност в основата на икономиката на чистите технологии.

 

Целта на този всеобхватен план е да гарантира устойчивостта и устойчивостта на сектора на металите, като го приведе в съответствие с основните цели на двойния преход на ЕС. В периода на ускорената  декарбонизация и дигитализация на цялата световна икономика се повишат не само количествата, но и изискванията към използваните метали. Производителите трябва да се справят с предизвикателствата, да отговорят със сигурност и устойчивост на предстоящата двойна трансформация. 

 

Българската металургия  има амбицията да осигури повече основни метали за производството на батерии, технологии за възобновяема енергия, мрежи, както на други критични и от стратегическо значение суровини.  В същото време предприятията осъществяват собствения преход към декарбонизация,  кръгова икономика и намаляващ отпечатък върху околната среда.

 

Стоманата и широка гама от цветни метали – като алуминий, мед, никел, цинк и литий – са незаменими компоненти на този преход: те са от съществено значение за електрическите превозни средства, вятърните, слънчевите и водородните технологии, за да назовем само няколко.

 

Европа трябва да гарантира сигурността и устойчивостта на своите доставки на метали, за да постигне целите си за чиста енергия до 2030 г. Това подчертава значението на създаването на здрав и устойчив сектор на металите като ключов фактор за стратегическата автономия на ЕС.

 

Секторът на металите също е ключов стълб на икономиката на ЕС, като осигурява над 800 000 преки работни места и над 5 милиона непреки работни места.

 

Пътят на прехода за металите ще изложи основните предизвикателства, пред които трябва да се изправи европейският сектор на металите при прехода към 2050 г., инвестициите, необходими за преодоляването им, както и необходимата политическа рамка и условия за насърчаване на тези инвестиции.

 

Българската металургия Българската металургия Гай Тиран, генерален директор на Eurometaux, казва: „Колкото по-бързо се декарбонизира Европа, толкова по-високи са нейните изисквания за метали.

 

Постигането на амбициозните цели изисква приемане на всеобхватна индустриална политика, която да обединява структурите на държавното управление и на гражданското общество в единни действия и подкрепа на конкурентоспособността на българските производители в световен мащаб. Искаме Пътят на преход за металите да бъде стъпка напред за Европа и нейната предстояща работа за предоставяне на ефективен пакет от политики за разрастване на утрешните вериги за доставка на чиста енергия“.

 

Един ефективен процес на сътрудничество, основан на диалог между заинтересованите страни, ще бъде от решаващо значение за намиране на верния и приложим ЗЕЛЕН ПЪТ за развитие на  България. Един ефективен процес на съвместно създаване, основан на диалог с всички съответни заинтересовани страни, ще бъде от решаващо значение за създаването на път, който може да бъде приложен на практика.

 

Стоманата е 100% рециклируема и е основен материал във всички нисковъглеродни технологии, вариращи от вятърни турбини до устойчиви сгради.