Структура

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общото събрание на БАМИ се състои от всички нейни редовни и асоциирани членове.

Всеки член участва в Общото събрание (ОС) чрез своя законен представител или чрез пълномощник и има право на един глас.

Общото събрание се свиква от Управителния съвет най-малко веднъж на една година.

Решенията на Общото събрание са задължителни за всички структури на Асоциацията и за нейните членовете.

В съответствие с Устава решенията се приемат само от присъстващите на ОС редовни членове при явно гласуване с обикновено или квалифицирано мнозинство.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Членовете на  Управителния  Съвет са юридически лица, които се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години, в състав най-малко от трима души.

Управителният съвет избира от своя състав Председател, със същия мандат от 3 години.

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Контролният съвет се състой от 3-ма членове-юридически лица, които се избират от Общото събрание за срок от 3 години. Избраният КС определя от своя състав за периода на мандата Председател на Съвета.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪСТАВ

Оперативното ръководство на БАМИ се осъществява от изпълнителен орган със структура, която се утвърждава от Управителния съвет.

Приетата от УС изпълнителна структура се състои от:

  • Изпълнителен директор
  • Експерт международно сътрудничество, търговска политика и програми
  • Експерт индустриална, екологична и социална политика
  • Администратор, счетоводство и финанси, заверка на сертификати за произход при износ на стоки

 

КОМИТЕТИ (ТЕМАТИЧНИ ЕКСПЕРТНИ ГРУПИ)

Помощни структури към изпълнителния орган, осъществяващ оперативното ръководство на БАМИ са тематичните комитети. Те са създадени по решение на УС с основна цел да се повиши експертизата и качеството на работа, да се осъществява постоянна връзка с фирмите за дефиниране на проблемите, защита на техните индивидуални и браншови интереси, формиране на общи становища и политики.

Тематични Комитети:

  • Индустрия, енергетика и промени в климата
  • Комуникационна и информационна политика
  • Образование, пазар на труда и социална политика
  • Околна среда, здраве и безопасност при работа
  • Търговска политика и международно сътрудничество

Членове на Комитетите са мениджъри и експерти, определени от изпълнителните директори/управителите на фирмите, съгласно техните интереси.