Представяне

Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) е учредена през 1991 год. като сдружение на работодателите от металургичния сектор и съпътстващите производства, дейности и услуги.

Асоциацията е единствената бизнес-организация, която на национално и международно ниво представлява работодателите по Дейност 24. Производство на основни метали (КИД-2008), осъществява социалното партньорство с браншовите синдикални структури и участва в  националния тристранен диалог.

Съгласно тази класификация фирмите-членове на БАМИ осъществяват своята икономическа дейност в следните направления:

  • Черна металургия (24.1, 24.2, 24.3)
  • Цветна металургия (от 24.41 до 24.45)
  • Леене на метали (24.5)
  • Производство на огнеупорни изделия (23.2)

Редовни членове са и фирми от други икономически дейности, допълващи и обслужващи металургичната индустрия, като добив на суровини, ремонти, търговия, услуги и др.

Собствеността на капитала на фирмите е 100 % частна.

БАМИ осъществява активно сътрудничество със средните и висши учебни образователни структури на национално и регионално ниво. Изпълнява програми за  общи действия и за подобряване на връзката между бизнеса, образователните звена и програмите за обучение.

За постигане на целите в Устава основната дейност на БАМИ включва:

  • Съгласуване на общи позиции и интереси на всички членове, представяне и защита пред държавните и местни органи, пред социалните партньори, пред национални и международни организации, включително и пред ЕС;
  • Организиране и провеждане на мероприятия по значими за всички членове теми, привличане като партньори на други структури от страната и от ЕС;
  • Ефективни действия и лобиране пред изпълнителна, законодателна и местна власт по важни за бранша и фирмите въпроси и приемане на решения в защита на интересите на производствата и предприятията от бранша;
  • Участие на представители на БАМИ в структури на национално ниво, като:

- Отраслов съвет за тристранно сътрудничество „Металургия” към МИ

- Отраслов съвет по условия на труд „Металургия” към МИ

- Национален съвет по изменение на климата към МОСВ

- Консултативен съвет за индустриална стабилност към МИ

- Работна група 20 към МОСВ и др.

  • Засилено сътрудничество с национални и международни организации и включване при формиране на предложения, становища и политики, които имат въздействие върху металургичната индустрия; активно членство и участие в ръководните структури на:

- БСК – съюз на българския бизнес, има представител в УС

- EUROMETAUX – европейска организация на производителите на цветни метали, има представител в УС и в тематични комитети

- EUROFER – европейска организация на производителите на черни метали

- World Steel Association – световна организация на стоманопроизводителите  

Членството в БАМИ осигурява информираност и ангажираност на фирмите в изграждането на национални и европейски политики за индустрията, в социалните и трудови взаимоотношения, опазването на природата, подобряване на работната среда.