Членство

Българската асоциация на металургичната индустрия е неправителствена организация на работодателите от металургията и свързаните производства, които са български и чуждестранни юридически лица. Тя работи в частна полза на своите членове, изпълнява целите на Устава и решенията на органите за управление.

В Асоциацията има статут на редовно и асоциирано членство.

Предимства на редовно  членство:

  • Участие във всички дейности и организирани събития.
  • Пълна информация за националните и европейски политики в сектора.
  • Участие в социалния диалог, получаване на защита на фирмените интереси.
  • Отчитане на всички становища и предложения на членовете при подготовката на предложения за промени в нормативни актове.
  • Подготовка и получаване на експертни становища и подкрепа за реализиране на програми и проекти.
  • Пълно съдействие за решаване на проблеми и други важни за бизнеса задачи.

Членовете на Асоциацията имат юридическа и икономическа самостоятелност.

 

Асоциираните  членове участват в работата на Асоциацията при осъществяването на нейните дейности, присъстват на Общото събрание без право на глас и не плащат членски внос. 


ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ става на основа на писмено заявление, подадено от управляващия орган на съответното дружество (изтегли примерна бланка) .

В заявлението от страна на Управителните органи на кандидатите за членство се декларира съгласие с Устава и целите на Асоциацията.

Управителният съвет на БАМИ взема решение на първото си заседание след постъпване на заявлението и съобщава това писмено на заявителя.