Устав

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Българската асоциация на металургичната индустрия, наричана за краткост “Асоциацията”, е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват работодатели, български и чуждестранни юридически и физически лица, които са търговци по смисъла на търговския закон,  извършващи дейности в областта на  металургичната индустрия и съпътстващите я производства, дейности и услуги.

(2) В Асоциацията със статут на асоциирани членове могат да участват и юридически лица с нестопанска цел и други организации, които приемат нейния устав и съдействат за постигане на  целите й.               

(3) В Асоциацията  не могат да членуват политически партии и движения.

(4) Асоциацията извършва своята дейност в частна полза на своите членове, въз основа на този Устав, в изпълнение решенията на органите й за управление и при спазване законите на Република България.

(5) Съществуването на Асоциацията не е ограничено със срок.

 

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. (1) Наименованието на Асоциацията е: Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) с равностойно изписване на английски език Bulgarian Association of  the metallurgical industry (BAMI).

(2) Седалището на Асоциацията е град София, с адрес на управление:  СО р-н „Красна поляна”, бул. „Александър Стамболийски” № 205.

(3) Асоциацията е юридическо лице.

 

 

ЦЕЛИ

Чл. 3. Българската асоциация на металургичната индустрия   има за цел:

 1. Да защитава интересите на своите членове и ги подпомага при осъществяването на тяхната дейност. 
 2. Да работи за създаването на бизнес-среда насърчаваща конкурентноспособността и устойчивото развитие на металургичната индустрия и на членовете на Асоциацията. 
 3. Да работи за изграждане на благоприятен публичен образ и добра бизнес-репутация на своите членове и на бранша. 

 

СРЕДСТВА (ДЕЙНОСТИ) ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Чл. 4. За постигане на своите цели Асоциацията : 

 1. Участва в разработването на национални и регионални стратегии, анализи, програми и становища за развитието на металургичната индустрия, както и спомага за изпълнението им.
 2. Дава становища и участва в изготвянето на нормативни актове свързани с металургичната индустрия.
 3. Участва активно в консултативните съвети по “Металургия” към отрасловото министерство или към други държавни органи.
 4. Осъществява диалога и сътрудничеството със социалните партньори и представлява своите членове при сключване на споразумения на национално равнище съгласно Кодекса на труда.
 5. Съдейства и подпомага своите членове при уреждане на възникнали колективни трудови спорове и противоречия.
 6. Участва в разработването на нормативни документи и стандарти за здравословни / безопасни условия на труд в областта на металургията.
 7. Работи за въвеждане на добри практики, на модели за анализ на  рисковете и правила за контрол и самоконтрол, с цел осигуряване на безопасност при работа и качество на продукцията.
 8. Информира компетентните органи при констатиране на нарушения при изпълнение на законови и подзаконови актове.
 9. Съдейства за установяване на контакти, разширяване на сътрудничеството и осъществяване на съвместни проекти с организации в сферата на науката, образованието и обучението.
 10. Подпомага своите членове при  професионалното обучение и образование на персонала и за повишаване на неговата квалификацията.
 11. Участва в проверките и/или представя становища по направени констатации от държавните или общински органи при извършван контрол на членове на Асоциацията.
 12. Администрира функции, свързани с административното регулиране и административния контрол, ако е предвидено в отделен закон или друг нормативен акт
 13. Създава и поддържа регистри с бази данни за фирмите-нейни членове и за експерти в различни области  свързани с металургичната индустрия в Асоциацията.
 14. Разработва етични кодекси, регламентиращи етика и коректност на взаимоотношенията в металургичния бранш и между отделните членове на Асоциацията.
 15. Осъществява координация и съгласуване интересите на членовете си при съблюдаване на принципите за правна и икономическа самостоятелност, лоялна конкуренция, опазване на търговската и фирмена тайна.
 16. Съдейства за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете си.
 17. Участва  в проекти и програми финансирани от национални, европейски и други международни фондове.
 18. Съдейства за установяване на делови връзки и популяризиране възможностите, продуктите и услугите на своите членове.
 19. Осъществява сътрудничество със сродни организации в страната и чужбина и участва в дейността на европейски и други международни организации.
 20. Събира, обобщава и анализира производствена, икономическа и друга  статистическа информация, която предоставя  на своите членове и на други структури в страната и чужбина.
 21. Създава специализирани тематични комитети по стратегически направления от дейността си, в които участват водещи експерти от фирми-членове на Асоциацията. 

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Чл. 5. (1) Асоциацията     обединява   и    съгласува      позициите  и интересите   на    своите    членове    и ги представлява  на национално    ниво  пред   социалните   партньори, държавните и местни органи,  други браншови   и  работодателски  организации, международни / чуждестранни институции и организации. 

(2) Организира самостоятелно или съвместно с други органи и организации в страната и чужбина  различни мероприятия за постигане целите на Асоциацията.

 

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

ЧЛЕНСТВО 

Чл. 6. (1) Членуването в Асоциацията е доброволно. Членове могат да бъдат лицата по чл. 1(1), които са приели Устава и нейните цели. 

(2) Членовете на Асоциацията запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност. 

(3) Членският състав на Асоциацията е неограничен.  

 

АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ 

Чл. 7. (1) Асоциирани  членове на Асоциацията могат да бъдат юридически лица, съгласно чл.1.(2). 

(2) Асоциираните членове участват в работата на Асоциацията при осъществяването на нейните дейности, съгласно чл.4 от Устава. 

(3) Асоциираните  членове нямат право на глас в Общото събрание и не дължат членски внос. 

(4) Решение за присъждане на статут на асоциирани членове се взема от Управителния съвет по реда на чл.8. на основание на постъпило заявление с посочени мотиви.    

 

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ 

Чл. 8. (1) Нови членове  се приемат въз основа на писмено заявление, подадено от управляващия орган на съответното дружество, в което се заявява съгласие с Устава и целите на Асоциацията. Управителния съвет взема решение на първото си заседание след постъпване на заявлението. 

(2) Решението на Управителния съвет се съобщава писмено на заявителя. 

 

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

Чл. 9. Членовете на Асоциацията имат право: 

 1. Да участват в нейната работа и да гласуват в Общото събрание.
 2. Да участват в органите на управление и работните й структури.
 3. Да поставят пред нея въпроси от своята дейност за разглеждане и съдействие.
 4. Да се ползват от имуществото и резултатите от нейната дейност.
 5. Да искат нейното съдействие в защита на интересите си.
 6. Да бъдат информирани за дейността на Асоциацията и да присъстват на заседания на Управителния и на Контролния съвети, когато се разглеждат въпроси от техен интерес. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

Чл. 10. Членовете на Асоциацията са длъжни: 

 1. Да спазват Устава и да изпълняват решенията на ОС и другите ръководни органи на Асоциацията.
 2. Да съдействат за постигане на нейните цели и за изпълнение на задачите й.
 3. Да плащат редовно определеният им членски внос.
 4. Да предоставят информация за дейността на фирмата, която е необходима за изпълнение на целите и задачите на Асоциацията, освен когато представлява търговска тайна или може да увреди интересите на съответния член. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО И ПРАВОПРИЕМСТВО 

Чл. 11. Членството се прекратява:

 1. При напускане – с писмено уведомление до Управителния съвет с незабавен ефект.
 2. При прекратяване на юридическото лице – доброволна ликвидация или обявяването му в несъстоятелност, съответно със смъртта или поставяне под пълно запрещение на физическото лице, член на Асоциацията. 
 3. При изключване. 
 4. Отпадане, поради невнасяне на определения годишен членски внос до 30 юни на следващата година, или до датата, на която Управителният съвет е отложил плащането на дължимия членски внос. 
 5. При прекратяване на Асоциацията. 

Чл. 12. (1) Член на Асоциацията може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, когато нарушава грубо или систематически задълженията си или уронва престижа й. 

(2) Изключването не може да се наложи, ако членът на Асоциацията не е бил поканен да даде обяснения и ако те не са били обсъдени. 

(3) Решението за изключване може да бъде обжалвано пред Общото събрание по реда на чл. 26 от Устава. 

(4) Прекратилият членството си няма право да получи обратно внесения членски внос. 

Чл. 13. Правоприемниците на членове на Асоциацията, след тяхното преобразуване, могат да станат нейни членове, като й съобщят писмено за това си желание и за съгласието си с устава й, без да е необходимо да бъдат приемани по реда на чл. 8.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 14. (1) Общото събрание на Асоциацията се състои от всички нейни членове. 

(2) Всеки член участва в Общото събрание чрез своя законен представител или чрез пълномощник. Правото на участие се удостоверява със съдебно удостоверение за актуално състояние, а за упълномощените лица и с писмено пълномощно. 

 

ПРАВОМОЩИЯ 

Чл. 15. (1) Общото събрание на Асоциацията: 

 1. Приема, отменя, изменя и допълва устава на Асоциацията. 
 2. Избира и освобождава членовете на Управителния и Контролния съвети, определя техния състав и контролира тяхната дейност. 
 3. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Асоциацията и за обявяването й в ликвидация.
 4. Заедно с решението за прекратяване и ликвидация, приема решение за разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество.
 5. Взема решения за смяна на седалището и наименованието на Асоциацията. 
 6. Приема основните насоки за дейността на Асоциацията. 
 7. Приема отчета за дейността на Управителния и Контролния съвети и ги освобождава от отговорност. 
 8. Приема бюджета на Асоциацията . 
 9. Определя размера на встъпителната вноска и на годишния членски внос на членовете на Асоциацията. 
 10. Изменя и отменя решения на Управителния и Контролния съвети.

Взема други решения, в съответствие с Устава. 

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Асоциацията и за членовете й. 

 

СВИКВАНЕ 

Чл. 16. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет  най-малко веднъж на една година. 

(2) Управителният съвет е длъжен да свиква Общо събрание и по искане на 1/3 от членовете на Асоциацията. Ако Управителния съвет в двуседмичен срок не отправи  писмено покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Асоциацията  по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. 

Чл. 17. (1) Поканата трябва да  съдържа дневния ред, датата, мястото и часа за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква. 

(2) Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се публикува на Интернет-страницата на Асоциацията, най-малко един месец преди датата на Общото събрание. 

 

КВОРУМ 

Чл. 18. Общото събрание се смята за законно, ако присъстват повече от половината от редовните членовете на Асоциацията. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят. 

 

ЗАСЕДАНИЕ 

Чл. 19 (1) Общото събрание избира председател и протоколчик. 

(2) За заседанието се води протокол, който се подписва от председателя на Общото събрание и протоколчика. 

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

Чл. 20. (1) Решенията на Общото събрание се вземат при явно гласуване, с обикновено мнозинство на присъстващите. Решенията по  чл. 15.ал.1, т.1, 3 и т.4 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите редовни членове. 

(2) Не могат да се вземат решения по въпроси, които не са били оповестени в поканата. 

 

ПРАВО НА ГЛАС 

Чл. 21. (1) Всеки член на Асоциацията има право на един глас. 

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси отнасящи се до: 

 1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително; 
 2. юридическото лице, в което той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения. 

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Асоциацията на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.  

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

СЪСТАВ 

Чл. 22. (1) Съставът и членовете на Управителния съвет се определят и избират от Общото събрание за срок от 3 години. 

 1. Управителният съвет се състои най-малко от три лица, членове на Асоциацията. 

(2) При избора на Управителен съвет, Общото събрание следи за представителство на всички групи членове по предмет на дейност в бранша. 

(3) Юридическите лица, членове на Управителния съвет, се представляват от техния законен представител или специално упълномощено за това лице. 

(4) Членовете на Управителния  съвет  могат  да  бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани, в  следните случаи: 

 1. При прекратяване на юридическото лице - член на Асоциацията. 
 2. При изключване на юридическото лице - член на Асоциацията. 
 3. При писмено заявено желание. 
 4. При неизпълнение на задълженията си като член на Управителния съвет.

(5) Управителният съвет на Асоциацията се попълва с нови членове на първото Общо събрание.

(6) Не могат да бъдат избирани в Управителния съвет: 

 1. Лишените от право да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност. 
 2. Членовете на ръководни органи на политически партии и движения. 
 3. Обявените в ликвидация или несъстоятелност членове на Асоциацията. 
 4. Лица, които се намират в брак, родство по права линия или са братя и сестри на член на Управителния или Контролния съвети. 

 

ПРАВОМОЩИЯ 

Чл. 23. Управителният съвет: 

 1. Представлява Асоциацията, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.
 2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита своята дейност пред него.
 3. Избира от своя състав председател.
 4. Разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване на изискванията на Устава.
 5. Приема общи насоки, планове и програми за дейността на Асоциацията.
 6. Приема и внася в Общото събрание проект на бюджет и размера на годишния членски внос на членовете на Асоциацията.
 7. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Асоциацията.
 8. Приема, освобождава и изключва членове на Асоциацията.
 9. Дава статут на Асоцииран член на Асоциацията
 10. Определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това.
 11. Назначава помощни органи и упълномощава трети лица да извършват част от дейността му.
 12. Определя Изпълнителния директор и неговите компетенции по оперативното управление на Асоциацията.
 13. Взема решения за участия и прекратяване на участия в други български и международни организации.
 14. Приема решения за промяна адреса на управление.
 15. Образува целеви парични фондове.
 16. Предлага ликвидатор.
 17. Управлява активите на Асоциацията и взема решения за разпореждане с финансовите й средства.
 18. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.
 19. Членовете на Управителния съвет не получават възнаграждение. 

 

СВИКВАНЕ  

Чл. 24. (1) Управителният съвет се свиква на заседания от председателя му най-малко веднъж на три месеца. Председателят е длъжен не по-късно от една седмица преди заседанието да изпрати на всеки член на Управителния съвет писмена покана с посочени дата, място, час и дневен ред и писмените материали към него. Управителния съвет може да определи и друг свой член, който да свиква заседание в негово отсъствие .

Председателят е длъжен да свиква Управителния съвет по искане на 1/3 от членовете му в седемдневен срок от постъпване на искането. В искането трябва да бъдат посочени причините за свикването и въпросите, които трябва да се решават. Ако в този срок Управителният съвет не бъде свикан от Председателя, може да го свиква всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. 

(2) Заседанията се ръководят от Председателя, а в негово отсъствие – от определен от Управителния съвет негов член. 

(3) Заседанието на Управителния съвет се смята за законно, ако присъстват повече от половината от членовете му. 

(4) За присъстващ се счита и член на Управителния съвет, с който има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. 

 

РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ       

Чл. 25. (1) Управителният съвет взема решения с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 23, т.4, 10 и 16  – с мнозинство от всички членове. 

(2) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без зебележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет. 

 

ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯ 

Чл. 26. (1) Решенията на органите на Асоциацията, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Асоциацията  или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. 

(2) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. 

(3) Споровете по ал. 2 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Асоциацията от всеки член на Асоциацията или на негов орган,  или       от    прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

Чл. 27. Асоциацията се представлява от председателя на Управителния съвет или от упълномощени от Управителния съвет негови членове.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

ПРАВОМОЩИЯ 

Чл. 28. Председателят на Управителния съвет: 

 1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет. 
 2. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет. 
 3. Сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения с изпълнителния директор. 
 4. Представлява Асоциацията пред трети лица при осъществяване на правоотношения в страната и чужбина.
 5. Изпълнява и други функции, предоставени му от Общото събрание и от Управителния съвет. 

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 

СЪСТАВ 

Чл. 29. (1) Контролният съвет се състои от 3 члена, които се избират измежду членовете на Асоциацията    от   Общото  събрание  за  срок   от 3 години. Контролният съвет избира председателя си от своя състав. 

(2) Не могат да бъда членове на Контролния съвет лицата, посочени в чл. 22, ал. 6. 

(3) Членове на Контролния съвет могат да бъдат освобождавани от длъжност и преди изтичане на мандата, при настъпване на някое от обстятелствата по чл. 22 ал. 4. 

 

ПРАВОМОЩИЯ 

Чл. 30. Контролният съвет:

 1. Проверява изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.
 2. Контролира законосъобразността и целесъобразността на изпълнението на решенията на органите на управление на Асоциацията. 
 3. Контролира за правилното опазване имуществото на Асоциацията 
 4. Дава заключения по годишния отчет, баланса и бюджета на Асоциацията и се отчита за дейността си пред Общото събрание. 
 5. Когато установи съществени законови нарушения и нарушения на Устава, Контролният съвет прави искане пред Управителния съвет за свикване на Общо събрание.

 

 

ИМУЩЕСТВО 

СЪСТАВ, ИЗТОЧНИЦИ

Чл. 31. (1) Асоциацията формира своето имущество от право на собственост и други вещни права, права на интелектуална собственост.

(2) Източници на имущество на Асоциацията са: встъпителни вноски и членски внос, наследено или предоставено имущество, лихви, дарения и други източници, разрешени от закона. 

 

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 

Чл. 32. (1) Асоциацията държи паричните си средства в банкови сметки в левове и валута. 

(2) По решение на Управителния съвет, Асоциацията може да образува целеви фондове, като техните източници и начин на използване се определят с решението за образуването им. 

 

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ 

Чл. 33. (1) Всички приходи на Асоциацията, независимо от техния характер и източник, се включват в имуществото й и служат за постигане на целите й. 

(2) Приходите по предходната алинея не могат да се разпределят като печалба между членовете на Асоциацията . 

(3) Членският внос и встъпителната вноска се определят от Общото събрание. 

Чл. 34. (1) Асоциацията извършва разходите си в изпълнение и в рамките на утвърдения от Общото събрание годишен бюджет. 

(2) Средствата по бюджета се използват само за осъществяване предмета на дейност и постигане на целите й.

 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл. 35. Решения за сливане, вливане, отделяне, разделяне, преустройство и прекратяване на Асоциацията  се вземат от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове. 

Чл. 36. Асоциацията се прекратява при условията от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.  

 

ЛИКВИДАЦИЯ 

Чл. 37. При прекратяване на Асоциацията по решение на Общото събрание, по предложение на Управителния съвет, същото назначава ликвидатор и определя възнаграждението му. 

Чл. 38. Всички останали въпроси по ликвидацията, неуредени в този Устав се уреждат по условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

 

Настоящият Устав е приет на Общо събрание на Браншовата камара на черната и цветна металургия, проведено на 18.05.2001 год., изменен и допълнен на Общо събрание на Браншовата камара на черната и цветна металургия, проведено на 29.05.2002 год. и актуализиран  на Общо събрание на Браншовата камара на черната и цветна металургия,  проведено на 21.03.2007 год.