На фокус

Писмо на БАМИ, относно aдминистративни пречки при внос на отпадъци/скрап от Косово

 |  Прочетено: 883

ДО                                                                     

ГОСПОДИН ЮЛИЯН ПОПОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

      

         УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

         Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) подкрепя политиките на ЕС за преход към нисковъглеродна икономика и новия Законодателен акт за промишленост с нулеви нетни емисии (NZIA). Производителите от металургичната индустрия  ще осигурят очаквания ръст в потреблението на метали за постигане на тези цели, но паралелно се стремят да постигнат и въглероден неутралитет. Затова през последното десетилетия предприятията инвестираха стотици милиона лева в проекти за намаляване на парниковите газове, за енергийна ефективност и опазване на природата. Една от най-ефективните мерки в тази насока е замяната на първичните суровини с метални отпадъци.

         Този процес в черната металургия е изцяло осъществен. България произвежда течна стомана само в „Стомана Индъстри” АД, гр.Перник в електропещи и използва за суровина железен скрап. На този етап това е нисковъглеродна  и ефективна технология по критериите на таксономията, която ЕС препоръчва.

         В условията на общия европейски пазар и търговските споразумения с трети страни голяма част от българските вторични черни метали се изнасят. Това налага внос на скрап от европейския пазар и търсене на нови доставки от трети страни. По принцип има недостиг на вторичен метал, който се очаква да расте. Затова производителите на стомана в ЕС настояват скрапът да бъде включен в списъка на суровините от критично значение в Регламента за CRM.

         Въпреки този труден пазар от страна на „Стомана Индъстри” АД се полагат усилия за намиране на надеждни партньори и регулярни доставки. На този етап има възможност за внос от Косово, които не се осъществява поради неясни бюрократични процедури. От Агенция „Митници”  отговорят, че това е по решение на отговорните структури на МОСВ, които  считат  вносът от Косово за „невъзможен”. Позовават се на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци. Считаме, че Регламента не дава основание за това.

          В дял V, Внос в общността от трети страни на отпадъци за обезвреждане (чл.41) и отпадъци за оползотворяване (чл.43) на  Регламента има изключения, посочени в следния текст Забранен внос, освен от страна, за която се прилага Решението на ОИСР или страна, която е договаряща страна по Базелската конвенция или с действащо споразумение или от други територии по време на ситуации на кризи или война”.

Известно е, че между ЕС, от една страна, и Косово, от друга страна.има подписано СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ И АСОЦИИРАНЕ и една от целите е „насърчаване на хармонични икономически отношения и постепенно създаване на зона за свободна търговия между ЕС и Косово”. Във връзка със свободното движение на стоки „ЕС и Косово постепенно създават зона за свободна търговия на двустранно равнище за максимален срок от десет години, който започва да тече от влизането в сила на настоящото споразумение,…” и  „При търговията между страните за класирането на стоките се прилага Комбинираната номенклатура”, глави 25—97, с изключение на някои продукти за селското стопанство.  За тези стоки се премахват всички износни мита, такси и количествени ограничения на износа с равностоен ефект при търговията помежду си.

            Железният скрап  се внася под митнически тарифен код 72044990 с произход Косово, влиза в посочения обхват и следователно не попада в забранителен режим по изискванията  на Закона за митниците и единната митническа система ТАРИК. Единствена пречка за осъществяване на вноса е необоснованото за нас спиране от МОСВ.

            Предвид непрекъсваемостта на процесите, недостигът на суровина създава технологични проблеми и води до намаляване на производството, съответно до финансови загуби. Предприятието е собственост на Гръцката Холдингова Групировка ВИОХАЛКО и работи основно за износ. В създадената ситуация се затруднява изпълнението на сключени договори и се нарушават веригите на доставки за основни клиенти. Недопустимо е това структуроопределящо предприятие по неясни причини и действия от страна на  администрацията да спре своята дейност,  с тежки последици за работещите и региона, за българската индустрия и икономика.

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

            В връзка с изложеното имаме молба към Вас за спешна среща и изясняване на създадената ситуация. Вярваме в компетенциите на експертите в МОСВ този проблем да бъде преодолян.

            Разчитаме на Вашето  съдействие за бързото му разрешаване и за създаване на подходящи за бизнеса условия да работи успешно, спазвайки екологичното законодателство и разпоредбите на страната.

            В очакване на положителен отговор, оставаме на разположение за участие в определена от Вас по възможност в най-близко време среща.

 

С уважение,

 

Никола Рангелов                                         Антон Петров

Председател на УС                                        Представител на ВИОХАЛКО

Българска асоциация на                                за България, член на УС на БАМИ

металургичната  индустрия