На фокус

Писмо на БАМИ относно хармонизираната класификация на олово в неговата метална форма.

 |  Прочетено: 576

ДО

Г-ЖА РОСИЦА КАРАМФИЛОВА

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

ДО

Г-Н НИКОЛА СТОЯНОВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАМФИЛОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

 

Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) е силно заинтересована от предстоящото решение на Европейската комисия относно хармонизираната класификация на олово в неговата метална форма, тъй-като страната ни е значим производител (с дял от 7-8 % от производството на олово в ЕС). Изградени са съвременни високотехнологични мощности, отговарящи на най-добрите налични техники и на кръговата икономика. Всичко това осигурява пълно оползотворяване също и на излезлите от употреба оловни акумулатори и батерии.

В началото на месец април 2023 г. бе представен доклада на CARACAL (работна група за подпомагане на ЕК и Европейската агенция по химикалите по прилагането на регламентите REACH и CLP) за екологичната класификация на оловото (Pb). Докладът представя кратък анализ на резултата от дискусиите в CARACAL по Pb и възможни варианти за окончателно становище.

Дискусията за оловото в CARACAL все още не е приключила. На този етап Комисията предлага два възможни сценария за класифициране - разделяне или неразделяне между масивната и прахообразната форма на Pb. Предвижда се следващото заседание на CARACAL да се проведе в края на месец май 2023 г., като Комисията очаква от държавите-членки да изпратят писмени становища до 26 април 2023 г.

По настояване на Комисията от Международната асоциация по оловото (ILA) е изготвен документ (приложен), който определя референтната стойност за хронична екотоксичност на какъв организъм трябва да се използва при pH 5.5, за да се осигури разумна, а не невъзможна оценка на “най-лошия случай”.

Освен това, въпреки, че насоките по прилагането на регламент CLP са ясни, по настояване на Комисията, Европейската асоциация на цветните метали (Eurometaux) изготви становище (приложено) относно вида на информацията, която трябва да се вземе предвид, за признаването на определен метал за “вещество богато на данни” или “вещество бедно на данни”. Eurometaux привежда доказателства, че Pb, подобно на Zn, Cu и Ni, са богати на данни вещества и трябва да се третират еднакво.

Комисията отчасти споделя становището на Eurometaux относно най-чувствителният организъм, върху който е изградена екологичната класификация. Избраният организъм е охлюв, който е тестван при pH7. Класификацията обаче е получена въз основа на TD/p резултат при рН 5.5, при което този организъм не може да се възпроизвежда. Следователно класификацията е нереалистична и противоречи на концепцията за „разумен най-лош случай“.

Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) споделя становището на Eurometaux относно класификацията на оловото и неговото определяне като “вещество богато на данни”.

Във връзка с изложеното, моля за Вашето съдействие писменото становище на България да бъде в подкрепа на българската и европейска оловна индустрия и да се приеме предложението на Комисията за разделна класификация между масивната и прахообразната форма на оловото, както и да се подкрепи становището на  Eurometaux, че Pb е вещество “богато на данни” и класификацията му следва да се основава на сравнение на токсичност и разтворимост.

В случай, че Комисията се съобрази със становището на Комитета за оценка на риска към Европейската агенция по химикалите, че Pb не е вещество “богато на данни” и следователно попада в “най-лошия случай” на сравнение на токсичност и разтворимост при различно pH, предлагаме България в своята позиция да отчете становището на Eurometaux, че използването на данни за токсичност за най-чувствителния организъм (охлюва) при pH 5.5 е биологично неправдоподобно като „разумен най-лош случай“. Необходимо е да се използва друг биологичен вид, способен да оцелее при pH 5.5, например риба или водорасли и това налага решението да бъде отложено.

Като участници в съответните органи на ЕС за взимане на решения по REACH, във Ваше лице винаги сме намирали подкрепа и защита на интересите на българската индустрия. Затова и сега се обръщаме с молба, нашите предложения да бъдат приети и българската металургия да остане фактор в индустрията на ЕС, като осигурява нарастващите потребности от метални суровини за осъществяване на „Зеления преход”.

 

С уважение,

                                        

НИКОЛА РАНГЕЛОВ

Председател на УС на БАМИ