На фокус

Писмо относно актуализация на Приложение VI на Регламент 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP).

 |  Прочетено: 496

ДО

Г-ЖА МАРИЯ БОЯДЖИЙСКА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ДО

Г-Н ДИМИТЪР ДАНЧЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

 

Копие: СИЛВАНА ЛЮБЕНОВА

              Директор на дирекция „Техническа хармонизация”, МИИ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОЯДЖИЙСКА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАНЧЕВ,

Европейската комисия предлага на заседание на CARACAL, експертната група по въпроси, свързани с регламентите REACH и CLP,  да се обсъдят предложенията за актуализация на Приложение VI на Регламент 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP). Предложенията  са основани на прието от Комисията становище на Комитета за оценка на риска към Европейската асоциация по химикали за промени в хармонизирана класификация за опасност, токсичност, пределни концентрации и други фактори, което включва и среброто.

Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и нашите европейски партньорски организации са силно притеснени от предлаганите промени в хармонизираната класификация, които не разграничават различните физически форми на металите и данните от изследвания се групират. И в този случай се предлага включването в Приложение VI на Регламента всички форми на среброто, като масив метал, прах и нано.

В тази връзка Европейската федерация на благородните метали (EPMF) подготви становище, което прилагаме. Българската асоциация на металургичната индустрия изцяло подкрепя позицията на EPMF и счита, че предложението на Комитета за оценка на риска за включване на трите форми на сребро в Приложение VI противоречи на резултатите от извършеното токсикокинетичното изследване.  Така например финият сребърен прах има различен профил в кръвта в сравнение със среброто в наноформа. В своето становище настояват да се разграничат показателите за бионаличност и разтваряне на наносреброто спрямо среброто в масивна или прахообразна форма, както и да не се групират данните от изследванията за наносребро с тези на сребро в масивна и прахообразна форма.

 

България е значим производител на метали, за някои от тях (Ag, Pb, Cu)  текат  процедури за промени в хармонизираната класификация, с оглед защита на здравето и живота на европейските граждани. Тази политика се споделя и подкрепя от Българската асоциация на металургичната индустрия. Тези  производства подлежат на редица регулации и специфично законодателство, изпълнявани от българските производители, включително и други мерки за превенция и защита. Но има проблеми с процедурни пропуски и промени в методиките, обединяване на данни и други фактори, които водят до ограничения и тежести за бизнеса. Това е предпоставка за намаляване и закриване на производства на важни суровини за индустрията, декарбонизацията и Зелената сделка, което води и до увеличаване на суровинната зависимост на ЕС от трети страни. 

Във връзка с изложеното, моля за Вашето съдействие представителите на Министерството на околната среда и водите и на Министерство на икономиката и индустрията в експертната група при формиране на позицията на България относно актуализиране на Приложение VI на регламент CLP да вземат под внимание фактите, които са изложени в позицията на Европейската федерация на благородните метали.

БАМИ подкрепя тяхното искане за преразглеждане на различните профили на бионаличност и разтворимост на трите физически състояния на среброто, като се очаква това да  доведе до изключване от предложението на масивната метална форма.

Надяваме се във Ваше лице това предложение също да намери подкрепа.

 

С уважение,

НИКОЛА РАНГЕЛОВ

Председател на УС на БАМИ