На фокус

Писмо на БАМИ относно увеличен внос в ЕС на арматурно желязо на пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани от Египет и Алжир

 |  Прочетено: 813

ДО                                                                                       

Г-Н НИКОЛА СТОЯНОВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

 

КОПИЕ:

Г-Н ПАВЕЛ ГЕРЕНСКИ

ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ”

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

 

На 15 март 2023 г. се проведе традиционната среща на представителите на стоманодобивната индустрия на страните-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Тези срещи се провеждат регулярно в рамките на заседанията на Комитета по стомана на ОИСР и са трибуна за производителите в сектор стомана за обсъждане и решаване на важни,и актуални въпроси на бизнеса. В тях участва и ЕВРОФЕР - Европейската асоциация на производителите на стомана, в която членува и Българската асоциация на металургичната индустрия.

На проведената среща между ЕВРОФЕР и европейските стоманодобивни асоциации беше обърнато внимание на наблюдавания  от края на миналата 2022г. и през месец януари 2023г. увеличен внос на арматурно желязо на пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани от Египет и Алжир.

През 2021 г. и 2022 г. вносът в ЕС на тези продукти с произход от Алжир се е увеличил близо 3 пъти, достигайки до 267 хил. тона. През 2022 г. вносът на арматурно желязо от Египет е 59 хил. тона. Само за месец януари 2023-та година в ЕС са внесени 64 хил. тона арматурно желязо от Алжир и 18 хил. тона от Египет, което представлява значително увеличение на годишна база – над три пъти.

Европейската комисия през 2019 г.наложи защитна мярка по вноса на някои стоманени продукти, разпределени в 28 категории за студено и горещовалцувани продукти. Защитната мярка се прилага под формата на тарифна квота, като при изчерпването на определените количества по съответната категория се налага допълнително мито от 25%.

В съответствие с изискванията на Споразумението по защитните мерки на СТО, развиващите се страни, чиито внос не надвишава 3 % от общия внос на съответния продукт в Съюза не са обект на защитната мярка. Статутът на Египет е на развиваща се страна, като вносът от такива страни не се следи от Европейската комисия и не се отразява на изпълнението на тарифните квоти по защитната мярка. Алжир влиза в обхвата на „други страни” с обща за тях квота. 

Тази възможност за рязко увеличение на вноса на арматурно желязо от Египет и Алжир ще доведе до компрометиране на защитната мярка. Затова е необходимо да се предприемат действия за мониторинг и в случай, че същите надвишат граничната стойност за една страна да се промени обхвата на защитната мярка

Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) е силно притеснена от практиките за заобикаляне и подкопаване действието на защитната мярка по вноса на стоманени продукти в ЕС. Българският пазар е особено чувствителен към вноса на арматурно желязо, което е основен продукт на нашите  стоманопроизводители. Като гранична за ЕС страна, очакваме внесените количества  да бъдат значителни и на по-ниски  цени, предвид занижените изисквания в тези страни по отношение на условията на труд и промените в климата. Има вероятност и за внос на дъмпингови цени, което ще бъде проследено от страна на  Еврофер и засегнатите европейски стоманопроизводители.

Във връзка с изложеното, моля за Вашето съдействие за предприемане на действия от Агенция Митници за своевременно регистриране на вноса на арматурно желязо в България, по тарифните номера в обхвата на защитната мярка по вноса на стоманени продукти в ЕС.

Разчитаме, че при установяване  на увеличени обеми на внос от посочените страни или от други развиващи се страни, които не са обект на защитната мярка, но биха могли да създадат потенциална възможност за заобикаляне на защитния ефект, Министерството ще уведоми съответните дирекции в ЕК за предприемане на действия за промяна на списъка на развиващите се страни, които  не са обект на защитна мярка.

Предварително изказвам благодарност за подкрепата и информацията, която БАМИ очаква да получи като  резултат от мониторинга на вноса на арматурно желязо в България от развиващите се страни, конкретно от Египет и Алжир и предприетите действия при установяване на нарушения.

 

С уважение,

 

НИКОЛА РАНГЕЛОВ

Председател на Управителния Съвет