На фокус

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАМИ

 |  Прочетено: 176

Управителният съвет на Българската асоциация на металургичната индустрия свиква редовно Общо събрание на сдружението на 18.10. 2022 год. от 13:00 часа в  конферентната зала на Металко България, гр. София, бул. ”Никола Вапцаров” №53 А, Ийст парк трейд център при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на УС за 2021 г.
  2. Доклад на КС за финансовото състояние през 2021 г.
  3. Освобождаване от отговорност на членовете на УС и на КС.
  4. Приемане на Основни направления за работа през 2022 г.
  5. Приемане на промени в Устава на БАМИ.
  6. Определяне на броя на членовете и избор на нов състав на УС.
  7. Избор на членове на КС.
  8. Приемане на годишен бюджет за 2022 г.
  9. Разни.

В случай, че липсва кворум, Общото събрание ще се проведе на същата дата и същото място един час по-късно и ще се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите.