На фокус

Писмо на БАМИ, относно промяна на хармонизираната класификация на оловото по REACH в неговата метална форма.

 |  Прочетено: 840

ДО

ГОСПОДИН МЛАДЕН ГРАМАТИКОВ

ДИРЕКТОР „ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА, ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО”

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

                 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН   ГРАМАТИКОВ,

В Регламента за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH) влизат голяма част от използваните в металургията метали и материали и фирмите инвестираха значителни средства за неговото изпълнение. Процесът продължава и сега се предлагат нови ограничителни мерки за цветни метали в тяхната твърда /метална/ форма, в т.ч. са оловото и медта. Тази промяна ще увеличи тежестите върху бизнеса и ще ограничи използването на собствени метали в един период, когато те са изключително важни за декарбонизацията и прехода към нисковъглеродна икономика. Във възобновяемите енергийни източници, в електромобилите и за съхранение на електрическата енергия тяхното потребление се  увеличава от десетки до стотици пъти.

 

В Европейската агенция по химикали в напреднал етап е досието за промени в хармонизираната класификация на оловото в неговата метална форма и включването му в Анекс XIV на Регламента. Това предложение е неприемливо за бизнеса, ще доведе до финансови разходи и административни тежести не само за производителите на олово, но и за потребителите по веригите на преработка и потребление.

 

Българските производители на метално олово направиха големи инвестиции в нови иновативни технологиите и прилагат най-добрите налични техники за преработка на първични и вторични оловни суровини. Намалени бяха експозициите  на олово в работната и околна среда. Допълнително се изпълняват програми за намаляване на вредни вещества, извън действащите регулации и това също води до подобряване на работната среда и ефективна защита на здравето на работещите.

 

България е значим производител на олово в Европа, с висок дял в икономиката и износа. Затова промените по REACH ще имат силно негативно отражение по цялата верига на преработка и реализация. Ще бъдат засегнати устойчиви и конкурентни производства с принос в кръговата икономика и потенциал за развитие.

 

Във връзка с гореизложеното се обръщаме с молба за среща с Вас, във възможно близък срок, на която да присъстват представители на Министерството на икономиката и индустрията и на основните производители на олово. Предлагаме да обсъдим българската позиция  за промените в хармонизираната класификация по CLP и включване на металното олово в списъка за разрешения по REACH. Считаме, че освен липсата на достатъчно задълбочени доказателства относно токсичността на металното олово, не се отчита въздействието върху икономиките на страните-членки и ЕС. Необходими са балансирани, в т.ч. и политически решения в този период.

 

Българската асоциация на металургичната индустрия остава на разположение за въпроси по темата и съдействие.

 

Очакваме Вашето положително решение и отговор за провеждане на  среща.

 

С уважение,

 

Политими Паунова

Изпълнителен директор