На фокус

Писмо на БАМИ относно промяна в хармонизираната класификация на олово в неговата метална форма съгласно REACH

 |  Прочетено: 1232

ДО

ГОСПОЖА СИЛВАНА ЛЮБЕНОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКА ХАРМОНИЗАЦИЯ И

ПОЛИТИКА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ”

МИНИСТЕРСТВО НА

ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

 

                 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЛЮБЕНОВА,

С приемането на Регламента за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) голяма част от използваните в металургичната индустрия суровини и материали попаднаха с неговия обхват и фирмите инвестираха значителни средства за изпълнение. Сега допълнително се поставят нови ограничителни мерки за някои цветни метали в тяхната твърда/метална форма, като олово и мед и това ще увеличи тежестите върху бизнеса, ще ограничи тяхното потребление в един период, когато тези метали са изключително важни за изпълнение на целите за декарбонизация и нисковъглеродна икономика. Потреблението на метали в производството на енергия от възобновяеми източници и за нейното съхранение се  увеличава от десетки до стотици пъти.

 

В Европейската агенция по химикали в напреднал етап е досието за промени в класифицираната хармонизация на оловото в неговата метална форма и включването му в Анекс XIV на Регламента. Считаме това предложение за неприемливо и то ще доведе до разходи и проблеми не само за производители на олово, но и за потребители по веригите на преработка и потребление. В предприятията за производство на метално олово са направени големи инвестиции в нови иновативни технологиите и най-добри налични техники за преработката на първични и вторични оловни суровини, което значително намали неговата експозиция в работната и околна среда. Засегнатите индустрии в Европа, респективно и в България допълнително прилагат  програми за намаляване на съдържанията на вредни вещества, които излизат извън рамките на действащата регулация и това също води до тяхното намаляване и за по-ефективна защита на здравето на работещите в тези производства.

 

Като се има предвид, че България е значим производител на олово в Европа, с висок дял в икономиката и износа, тези промени ще имат силно негативно отражение по цялата верига на производство и реализация. Ще бъдат засегнати устойчиви и конкурентни производства с принос в кръговата икономика и потенциал за развитие.

 

Във връзка с гореизложеното се обръщаме към Вас с молба да организирате среща в Министерството, като принципал на българската индустрия. Предлагаме да участват представители на МОСВ и основните производители на олово, за да бъдат обсъдени и българските позиции по това досие. Считаме, че освен липсата на достатъчно доказателства относно токсичността на металното олово, не се отчита въздействието върху икономиките на страните-членки и ЕС. Необходими са балансирани, в т.ч. и политически решения в този период.

 

Българската асоциация на металургичната индустрия остава на разположение за въпроси по темата и съдействие в организацията.

 

С уважение,

 

Политими Паунова

Изпълнителен директор