На фокус

Хармони 2012 ЕООД, новият член на БАМИ, въвежда в експлоатация нова екологична инсталация за цинк

 |  Прочетено: 530  | 

Хармони 2012 ЕООД, е българско търговско дружество, осъществяващо преустройство и модернизация на бившето оловно-цинково производство в гр. Кърджали с въвеждане на нови хидрометалургични мощности за извличане на цветни метали, подмяна на старите съоръжения и възстановяване на производствената инфраструктура на завода, с цел постигане на съвременно екологосъобразно и конкурентно производство, с енергоспестяващи технологии и ниски емисии на парникови газове.

Инвестиционният проект на Дружеството се изпълнява на две фази. Първа фаза от изпълнението на проекта включва изграждане на Велц инсталация за преработка на цинк - съдържащи материали, захранвана с металургични суровини със съдържание на цинк и получаване на краен продукт велц оксид (waelz oxide). Втора фаза се състои в модернизация и разширение на цинково производство.

Инвестиционният проект „Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи материали, гр. Кърджали“ ще се реализира на територията на основната промишлена площадка. Велц пещта е проектирана да работи самостоятелно и независимо от цинковото производство, като в технологията е заложена възможността пещта да бъде захранвана освен с вторичните материали от обработката на цинковия концентрат, така и с прах от електродъгови пещи. Въпреки своята автономност, велц инсталацията е част от проекта за разширяване и модернизация на цинковото производство. В технологичното решение при изпълнение на инвестиционното намерение, велц оксидите ще се включват повторно в производствения цикъл на цинковото производство при реализиране на Втора фаза.

Едновременно с икономическото предимство на Велц инсталацията за максималното извличане на ценните метали от цинк-съдържащите материали и последващото им обработка до продукти с пазарна реализация, се постига и минимално екологично въздействие върху околната среда за района.

Проектът е съобразен с всички екологични национални и европейски изисквания, с ниски норми на вредни емисии и минимален екологичен ефект.

Проектът е широко подкрепен на национално и местно ниво, поради стремежа си за възстановяване на индустриалното наследство на страната. Дружеството има намерение да приложи максимално принципите на кръгова икономика, с увеличаване на икономическите ползи и намаляване на екологичното въздействие.

Първа фаза на проекта е стартирала и се очаква да бъде завършена през четвъртото тримесечиe на 2021 г.

Приоритети

Ключов приоритет на дружеството е спазването на всички екологични изисквания във връзка с опазване на околната среда, въздуха, водите и почвите. За постигането на световни стандарти в тази област се използват най-добрите налични техники.

Ангажимент на компанията е използването на утвърдени практики и въвеждането на иновации при реализиране на дейностите по управление на отпадъците, постигане на енергийна ефективност и изпълнение на програмите за развитие на човешките ресурси.

За Хармони индустриализацията е умелото съчетаване на традиции и иновации. Реализирането на проекта ще доведе до значителен икономически ефект както за региона на гр. Кърджали, така и за страната.

Целта е модерно производство, качествена продукция и повишаване на българския експорт.