На фокус

ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАМИ

 |  Прочетено: 552

Управителният съвет на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) свиква редовно Общо събрание на сдружението на 30.06.2021 год. от 13:00 часа в  конферентната зала на „Нипроруда”, гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 205 при при следния ДНЕВЕН РЕД:

-Отчет за дейността на Управителния съвет (УС) на БАМИ за 2020 год.

-Доклад на Контролния съвет (КС) за финансовото състояние през 2020 год.

-Освобождаване от отговорност на членовете на УС и на КС.

-Попълване състава на УС.

-Приемане на Основни направления за работа през 2021 год.

-Приемане на годишен бюджет за 2021 год.

-Разни 

 

В случай, че липсва кворум, Общото събрание ще се проведе на същата дата и същото място един час по-късно и ще се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите.