На фокус

Становище на EUROMETAUX и EUROFER по общественото обсъждане на ЕК за актуализация на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ).

 |  Прочетено: 573

Като силно засегнати от политиките на ЕС по климата и амбициозните цели за декарбонизация на икономиката до 2050, българската металургична индустрия и БАМИ, като член на тези организации съгласува представените позиции и очаква адекватни мерки за защита на конкурентоспособността на европейските производители с цел предотвратяване на "изтичането на въглерод".

Предложенията на двете организации в основната си част се покриват и включват следните мерки:

 

EUROMETAUX 

1.Компенсиране на енергоинтензивните индустрии за ръста в цените на електрическа енергия (непреки разходи) за сметка на приходите на държавите-членки от продажба на квоти. Същите да не влизат в бюджета на ЕС, а да останат на разположение като ресурс на ДЧ за компенсиране на индустрията.

2.Поставената нова амбициозна цел за декарбонизация на ЕС без реципрочни политики от страна на трети страни и региони налага запазване на безплатно разпределение на достатъчно количество квоти.

3.Преразглеждане на съществуващия резерв за стабилност на пазара (MSR) като възможност за осигуряване на необходимите за индустрията безплатни квоти, без редукционен фактор. 

4.Справедливо разпределение на тежестите от декарбонизация и показателите за редукция на емисиите между секторите,  влизащи в ЕСТЕ ( -65%) и тези извън схемата (-39%). 

5. За постигане на въглероден неутралитет да 2050 е необходимо да бъдат приети инструменти за финансиране и стимули,   насърчаващи инвестициите в "отрицателни емисии". 

6. Разширеното прилагане на търговия с емисии върху други сектори с висок емисионен дял да бъде самостоятелна  политика, извън сега действащата в индустрията схема.

EUROFER 

1.Справедливо разпределение на тежестите между секторите от обхвата на ЕСТЕ и тези извън нея.

2.Подобряване ефективността на разходите чрез използване на резерва за стабилност на пазара.

3.Увеличаване дела на безплатните квоти и отмяна на корекционния фактор.

4.Компенсиране на непреките разходи като допълнение към мярката за данък "въглеродна граница".

5.Компенсацията на индиректните разходи да се прилага във всяка страна-членка на основа на национален  бенчмарк.

6.Изключване на транспорта и сградите от съществуващата схема, поради големите емисии и факта, че те не са изложени на международна конкуренция и опасност от "изтичане на въглерод".

7.Укрепване на инвестиционния фонд за целите на декарбонизацията на индустрията.

8.Въвеждане на клауза за "непреодолима сила" за избягване на външно въздействие върху безплатно разпределените квоти (напр. от влиянието на КОРОНА-кризата). 

 

БАМИ настоява становища да бъдат взети предвид в българските позиции по тези важни за ЕК и ЕП политики. Черните и цветни метали са основна суровина за постигане на целите на "зелената сделка" и тяхното потребление в този процес ще расте. Българските производители постигнаха през годините устойчиво развитие, имат висок принос в растежа и показателите на националната икономика.