На фокус

Интервю на Никола Рангелов - управител на „Рефран" ЕООД и член на УС на БАМИ за сп. Мениджър

 |  Прочетено: 719

ФИЛОСОФИЯТА НА „РЕФРАН" Е ОРИЕНТИРАНА КЪМ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ БУТИКОВИ ПРОДУКТИ И КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ, СЪЗДАДЕНИ ЗА КОНКРЕТНИЯ КЛИЕНТ, КАЗВА НИКОЛА РАНГЕЛОВ, УПРАВИТЕЛ НА „РЕФРАН". КОМПАНИЯТА Е СРЕД МАЛКОТО У НАС, КОИТО ПРЕРАБОТВАТ ВТОРИЧНИ ОГНЕУПОРНИ МАТЕРИАЛИ

 

 

Как се развива пазарът на огнеупорни материали за металургията?

Металургията, енергетика­та и химията са отрасли от тежката индустрия, чието функциониране не би било въз­можно без огнеупорни материа­ли, от които са изградени основ­ните агрегати и съоръжения. През настоящата година се очак­ва глобалният пазар на огнеупори да достигне 23,3 млрд. долара, а тенденцията в световен мащаб е за 27,4 млрд. долара през 2025 г.

 

В кризата кои е фокусът на вашия бизнес?

Високотехнологичните про­дукти с висока принадена стой­ност. През настоящата година производството ни бележи ръст от 15%. Интересна е ситуация­та, в която се намираме. Имаме капацитет за 100% нарастване, но в стремежа си да намалим производствените разходи на клиентите понякога им предла­гаме интелигентни решения, водещи до намаляване на консу­мацията на наши продукти.

 

Промени ли се производственият ви процес тази година?

Промяната, свързана с влиянието на пандемията, се прояви в различни форми. В началото клиентите, опася­вайки се от възможна нерит­мичност при доставките, се ориентираха към известно презапасяване. Това ни постави в ситуация да произвеждаме по­вече от нормалното в момент, в който цялата индустрия констатираше значително намалено производство.

 

Как обвързвате стратегията си за развитие със Зелената сделка?

Най-сериозните ни инвести­ции през последните години са в областта на кръговата икономи­ка. Комплексното прахоулавяне, алтернативните енергийни из­точници и съвременната анали­тична апаратура на фирмата са изградени с европейска помощ от доставчици от Западна Европа. В България за съжаление няма Залежи на природни суровини за производство на високотех­нологични огнеупори. Голяма част от тях са внос, което ни насочи към екологосъобразното оползотворяване на отпадъци­те, емитирани от металур­гичните предприятия, енерге­тиката и химията. „Рефран"е една от малкото фирми, които през последните 20 години се Занимават с преработване на огнеупорни материали в страната, с което до момента сме спасили от замърсяване стотици, а може би и хиляди декари обработваеми площи.

 

Рефран  оперира в областта на производството на огнеупорни материали по собствени технологии. Компанията в началото предлага помощ при инсталирането на огнеупорите и в ремонта на малки топлинни съоръжения до превръщането й в сериозна пещостроителна организация. В момента „Рефран" изгражда различни топлинни агрегати в металургичните и енергийните дружества.