На фокус

Становище на БАМИ относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

 |  Прочетено: 274

ДО

ГОСПОДИН ЕМИЛ ДИМИТРОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

 

Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и фирмите-членове се запознаха с Проекта на ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА и доколко съответстват с европейското законодателство.

 

В тази връзка имаме възражения относно   предложената нова алинея 8 на чл.122 а. В нея се създава допълнително изискване Компетентният орган да оповестява засегнатата общественост за съгласувания вече с оператора проект на КР. Тази нова разпоредба не произтича от съответната директива (Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността) и считаме, че същата е необоснована. Въвежда се излишна стъпка, която може да доведе до удължаване на процедурата по издаване на КР, респективно до неизпълнение на сроковете по следващата алинея 9.

 

Буди тревога и факта, че в проекта на ЗИД на ЗООС няма следващ запис за регламентиране на начина и условията, при които компетентният орган следва да вземе предвид евентуално постъпили становища по проекта на КР. Въвежда се една допълнителна процедура на достъп едва на финалния етап от проекта, т.е след проведената вече заключителната консултация по всички условия на разрешителното. Това създава не само предпоставки за забавяне на сроковете по издаване на КР, но ще има негативни последици и върху плановете на инвеститорите за реализиране на своите проекти.  Липсват и ясни правила за прилагане на разпоредбата и резултатите от нея. В тази ситуация съществува опасност от различен подход при съобразяване с постъпили становища, както от страна на компетентния орган, така и от различните оператори.

 

Предложението създава несъществуващо в европейското законодателство допълнително изискване за оповестяване, което може да доведе до значими и необосновани проблеми на страните в този процес. Затова категорично не сме съгласни с предложената нова алинея 8 на чл.122 а и предлагаме да отпадне от проекта на ЗИД на ЗООС. 

 

Надяваме се горното предложение да бъде отразено в окончателния проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.

 

 

С уважение,

 

 (П)

Политими Паунова

Изпълнителен директор на БАМИ