На фокус

СТАНОВИЩЕ на БАМИ по Проект на стратегия „Кръгова и нисковъглеродна икономика“ от приоритет 4 на Националната програма за развитие "България 2030"

 |  Прочетено: 399

Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) подкрепя решението за  водеща роля на Министерството на икономиката в изготвянето на детайлизирана стратегия по приоритет 4 „Кръгова и нисковъглеродна икономика” от НПР „България 2030”. Считаме, че тази част от стратегията, която е свързана с реалната индустрия е важна за постигане на европейските цели за зелен и дигитален преход. Само чрез реална трансформация на индустрията, която ще осигури нисък ресурсен интензитет и висока ефективност на суровините може да се постигнат националните цели.   

При преглед на основните индикатори, включени като стойности за сравняване и постигане в резултат на изпълнение на заложените мерки става ясно, че страната ни:

- изостава по отношение на раздел„Преход към кръгова икономика

- по-добре се представя в „Преход към нисковъглеродна икономика”.

         За съжаление в тази втора част индикаторите включват само енергийни параметри и цели, свързани с потребление на ел.енергия, дял на въглищните централи, парникови газове, ВЕИ и др. Факт е, че въглеродният отпечатък на произвежданите продукти силно зависи от въглеродния интензитет на използваната електроенергия, но въпреки това посочване на цели само в областта на енергетиката считаме за едностранно и непълно представяне. Има наложена практика фокусът на внимание да бъде основно в енергетиката, този сектор да бъде стимулиран и държавно подпомаган за сметка на недостатъчна подкрепа за индустрията, включително за кръгова и нисковъглеродна трансформация. И в тази стратегия частта за енергетиката е по-обширна и конкретна. Поставените в първата част цели за зелен преход, кръгова икономика и технологична трансформация с  ползване на европейски финансов ресурс са много общи и недостатъчни.

Нисковъглеродната енергетика не е единствен път за преход към нисковъглеродна икономика. Съвременните индустриални технологии  гарантират енергийни и екологични параметри, които пряко намаляват въглеродния интензитет на продуктите и чрез тяхното внедряване се постига предвидената трансформация на икономиката. Тази технологична трансформация за България е много важна и наложителна, тя комплексно подобрява редица показатели и създава добра конкурентоспособност при нисък енергиен и въглероден интензитет, висока добавена стойност, нови устойчиви вериги на преработка и работни места. Справедливият преход включва не само равнопоставеност на европейско ниво за страните-членки и по региони, но трябва да създава равни възможности на национално ниво за отделните сектори и производители да ползват европейски финансови ресурси и да развият своя потенциал.

В представената стратегия,  част 4.1. за кръговата икономика няма предложени  цели и мерки за технологичните производствени отпадъци. Включени са общи изисквания за чиста среда и намаляване на отпадъците. Това е национална задача, но не и основен приоритет на икономиката и индустрията.

Използването на индустриалните отпадъци у нас са елиминирани от националните политики и програми. Подценява се ефекта от индустриалната симбиоза за икономиката и екологията. Например чрез намаляване или преустановяване на добива на първичен ресурс и замяната му с вторичен се постига двоен ефект - от нова добавена стойност на произведените кръгови продукти и от намалените въглеродни емисии.

На основание на направените констатации и с оглед детайлизиране на стратегията за преход  към кръгова и нисковъглеродна икономика предлагаме да бъдат включени следните области за държавно въздействие и постигане на целите за устойчиво развитие: 

  • Контролиране на необходимостта от добив на нови първични ресурси при наличен заместващ вторичен продукт/отпадък, чрез:

 - процедурите за получаване на концесии за добив

 - издаване на Комплексни разрешителни за нови инсталации

 - стимули при участие в обществени поръчки.

  • Институционална и финансова подкрепа за реализиране на проекти и производства, разширяващи веригите на добавена стойност и ползващи изцяло (преимуществено) вторичен ресурс.
  • Институционална и финансова подкрепа за инвестиционни обекти с цел намаляване на въглеродните емисии и/или количествата на неоползотворявани/депонирани отпадни продукти.
  • Институционална подкрепа и административно-финансови облекчения за предприятия, които произвеждат зелена енергия за собствени нужди, облекчаване на процедурите за присъединяване към електропреносната мрежа.

Стимулите и мерките в подкрепа на индустрията за използване на индустриални отпадъци и вторични суровини като заместители на природните ресурси ще повиши показателя за производителност и дела на кръговата икономика, ще намали генерираните отпадъци на единица БВП. Най-важно ще има положителен ефект за икономиката на страната и устойчивото развитие.