На фокус

Годишното Общо събрание на БАМИ

 |  Прочетено: 959

Управителният съвет на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) свиква редовно Общо събрание на сдружението на 17.09.2020 год. от 13:00 часа в  конферентната зала на „Нипроруда”, гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 205 при при следния ДНЕВЕН РЕД:

- Отчет за дейността на Управителния Съвет (УС) на БАМИ за 2019 год.

- Доклад на Контролния Съвет (КС) за финансовото състояние  през 2019 год.

- Освобождаване от отговорност на членовете на УС и на КС.

- Приемане на Основни направления за работа през 2020 год.

- Приемане на годишен бюджет за 2020 год.

- Разни

 

В случай, че липсва кворум, Общото събрание ще се проведе на същата дата и същото място един час по-късно и ще се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите.