На фокус

Писмо на БАМИ и БФИЕК относно компенсация на непреките разходи за въглеродни емисии, като средство за подпомагане на индустрията в условията на пандемия от COVID-19

 |  Прочетено: 317

ДО:
Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Уважаеми г-н Дончев,


Европейските политики и практики по тяхното прилагане предвиждат енергоинтензивните индустрии в страните-членки да получават държавна помощ за компенсиране на индиректни разходи за въглеродни емисии. Тази финансова схема започна да се прилага още от 2012 г. в държави, които имат производства от допустимите по списъка на ЕК сектори. Понастоящем тя се прилага в развити страни, като Германия, Белгия, Нидерландия, Франция, Гърция и Полша, които имат добре работеща металургична индустрия. Въпреки усилията ни за равнопоставеност и постигане на конкурентни условия за работа, спрямо останалите производители в ЕС, до сега тази европейска практика не намери приложение в България.
Едва в края на 2019 г. българският парламент прие на първо гласуване внесените от Министерския съвет промени в Закона за ограничаване на изменението на климата (ЗОИК). Те позволяват, макар и в много ограничен размер, допустимите сектори да имат право на помощ, считано от 1 юли 2019 г. до 31 декември 2020 г. За съжаление, преди да се внесе това предложение за второ гласуване в запа, Комисията по икономическа политика и туризъм на проведено на 26 февруари 2020 г. заседание не прие законопроекта. Членовете от всички парламентарни групи единодушно гласуваха с „въздържал се“. Към настоящия момент същият не е представен за разглеждане в пленарна зала и не знаем дали и кога това ще се случи.
Самият законопроект е изготвен от работна група, създадена през февруари 2019 г. със заповед на Министъра на икономиката. Участваха представители на Министерство на икономиката, Министерство на финансите, Министерство на околната среда и водите, Комисията за енергийно и водно регулиране и национално представителните работодателските организации. Предварителната работа по законопроекта, свързана с проучване на европейския опит и възможни схеми за прилагане у нас, включително съгласуване в рамките на работната група, продължиха около две години.
Предвидената мярка е с годишен бюджет в размер на 33 млн. лв. и цели да компенсира частично индустрията за повишаването на разходите за електроенергия, поради високите цени на квотите въглеродни емисии през 2018 г. и 2019 г. Съгласно европейското законодателство, българската индустрия има право на тази компенсация. В условията на срив на икономическата активност и нарастваща безработица, породени от прилагането на антикризисни мерки по COVID-19, тази регламентирана помощ ще помогне на индустрията в усилията да запази производството и работните места.
Считаме, че помощ за важни за българската икономика предприятия и допустими по Наредбата на ЕК икономически сектори е легитимен разрешен европейски инструмент за запазване на тяхната конкурентоспособност, тя е още по-необходима в настоящите кризисни обстоятелства.
Поради тези причини разчитаме на Вашето съдействие предложените от МС промени в ЗОИК да бъдат включени в антикризисните мерки на Правителството на Република България и да бъдат своевременно приети от Народното събрание.

 

С уважение:


Константин Стаменов-Председател на УС на БФИЕК (п)

Антон Петров- Председател на УС на БАМИ (п)