На фокус

ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАМИ

 |  Прочетено: 462

Управителният съвет на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) свиква редовно Общо събрание на сдружението на 27.06.2023 год. от 13:00 часа в  конферентната зала на „Нипроруда”, гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 205 при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на УС на БАМИ за 2022 г.
  2. Доклад на КС за финансовото състояние  през 2022 г.
  3. Освобождаване от отговорност на членовете на УС и на КС.
  4. Приемане на Основни направления за работа през  2023 г.
  5. Приемане на годишен бюджет  за 2023 г.
  6. Разни

В случай, че липсва кворум, Общото събрание ще се проведе на същата дата и същото място един час по-късно и ще се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите.