На фокус

Писмо от БАМИ относно компенсиране на небитовите потребители за високите цени на електроенергията

 |  Прочетено: 238

ДО                                                                                                                                         

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р. БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:

Г-н АСЕН ВАСИЛЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
И МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В настоящата критична ситуация с растящи цени на електрическата енергия, българските производители се нуждаят от  незабавни и подходящи мерки за компенсиране на увеличаващите се енергийни разходи. Но с изненада и разочарование  разбрахме, че Правителството предлага схема за подпомагане на  небитовите потребители за ползвана електрическата енергия, поставяйки таван на компенсационния размер. Това говори за пълно неразбиране на проблемите на индустрията, за енергийните разходи  по сектори, за значението им в икономиката и износа. Особено уязвими са енергоинтензивните индустрии, включително производството на метали и преработката им до металургични продукти по следващите вериги на добавена стойност. Въпреки направените инвестиции в нови технологии и енергийна ефективност, разходите за енергия в отделните металургични производство достигат 20 %– 40 %. При тези цени, без достатъчна защита предприятията губят своята конкурентоспособност, работят на загуба и това ще доведе до спиране на най-експортно ориентираната индустрия, с дял над 15 % в стоковия износ.

Компенсацията с таван до 30% от действителната пазарна цена не решава проблемите, не съответства на енергийните цени и практика в другите европейски и съседни страни. Това ограничение не отговаря на водените до сега разговори с представители на държавната власт, както и на настоятелните искания на бизнеса да бъде компенсирана 75% от разликата между пазарната цена за м. юли т.г. (185,59 лв./MWh) и действителната пазарна цена за съответния месец. Към днешна дата за м. декември средната цена е 470 лв./MWh с тенденция за растеж,  като има часове в които надвишава 1000 лв./MWh! Дори при запазване на този среден за месеца размер,  компенсацията трябва да бъде 213,50 лв./MWh. Поставеното ограничение намалява размера до 141 лв./MWh, което е крайно недостатъчно за енергоинтензивните производства и те отново ще бъдат застрашени от спиране и освобождаване на персонал.

 

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Призоваваме Министерския съвет да отчете реалните заплахи пред българските производители от приетия таван за компенсиране на енергийните разходи и силно негативните последиците от това решение.  Настояваме същото да бъде отменено и прието предложението на бизнеса, с което Правителството ще отговори на очакванията на българските производители за незабавни мерки и подкрепа.

 

С уважение,

Управителен  Съвет на БАМИ 

Председател:                   (П)

                                 Антон Петров