На фокус

Съвместно писмо на БАМИ, АБПД и БКХП относно недостиг на суровини за българските преработватели на дървесина

 |  Прочетено: 254

 

 

ДО                                                                                                      

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО БОЗУКОВ

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

 

Копие: ГОСПОДИН АЛЕКСАНДЪР ДУНЧЕВ

              ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИАГ

 

 

             УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Настоящата глобална епидемична и икономическа криза е  тежко изпитание за всички страни и света. За преодоляване на последиците и възстановяване на икономиката са необходими спешни и непопулярни марки и ние бихме подкрепили такива решения на страна на Правителството. За съжаление невинаги се прилагат ефективни действия за постигане на добри резултати. Като пример може да посочим недостига на суровина за българските преработватели на дървесина, въпреки многократните сигнали от наша страна.

 

Днес страната се нуждае от  ръст на икономиката, създаване на повече добавена стойност, запазване и откриване на работни места. Като представители на преработвателната индустрия и отговорни работодатели ние също предприемаме мерки за стабилизиране и развитие на нашите производства. За тази цел през последните години са инвестирани огромни средства, усвоени са нови продукти, разширяват се външните пазари. Въпреки всички усилия на бизнеса, очаквания за икономиката ефект не се постига, поради липса на дървесина, която е основна суровина за дейности от химическата и дървопреработвателната индустрия, производството на мебели, дървени изделия и др. Производствата намаляват, като се стига и до тяхното спиране.

 

Пред последната година проблемът става още по-тревожен, като се отразява надолу по веригата и на производители, които ползват дървени опаковки за износ на продукцията. Липсата на дървесина за тяхното производство спира износа на основни за страната стокови продукти. И това напоследък е реален факт. Политиките на ЕС по околна среда и климат поставят нови цели за замяна на индустриалните опаковки с такива от възобновяеми суровини. Дървесината е една от тях и нейното значение и приложение ще расте.

 

Въпреки факта, че България разполага с този ценен природен ресурс, а прираста в българските гори значително надвишава добива на дървесина и разработените лесоустройствени планове предвиждат ползването на дървесина от горите да е значително по-голямо от това, което се добива през последните 5 години, в момента има огромен недостиг. Горският сектор се нуждае от спешни промени както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, за да се постигне най-добрият ефект както за гората и биоразнообразието, така и за дървопреработвателната индустрия.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

Недостига на дървесина поставя в критична ситуация българските потребители. Това налага спешни, радикални мерки и нови политики в дърводобива за осигуряване на суровина за техните производства.

 

За решаване на този проблем отправяме към Вас молба за среща с участие на представители на отговорните институции, с цел намиране на подходящи законови мерки за неговото преодоляване и подкрепа на българската индустрия.

 

Очакваме Вашето положително решение.

 

С уважение,

 

Красимир Дачев                         Михаил Колчев                             Антон Петров                         

Председател на АБПД               Председател на БКХП                  Председател на БАМИ