На фокус

Съвместно писмо на БСК и БАМИ относно превоза на отпадъци в рамките на ЕС

 |  Прочетено: 152

ДО

Г-Н ЕМИЛ ДИМИТРОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

 

Европейските политики в областта на климата и околната среда са пряко свързани с кръговата икономика и ефективното оползотворяване на потоците отпадъци от промишлеността и бита. Металните отпадъци са изключително важни в този процес, предвид техният „безкраен” жизнен цикъл, екологичната и енергийна ефективност на технологиите за преработка. Българската металургия има развити и на съвременно ниво мощности за преработка на вторични метали, както за получаваните в страната, така и за допълнителни количества от внос.

 

Дейността с отпадъци е силно регулиран процес на европейско и национално ниво. Има приети процедури и правила, които се спазват от металургичните предприятия, преработващи метални отпадъци от вътрешния пазар или от внос. Това важи и за превоза на отпадъци в рамките на Общността или от трети страни, като на европейско ниво действа Регламент (ЕО) 1013/2006, а на национално ниво изискванията са транспонирани в Наредба № 1 на МОСВ от 2014 г. До сега проблеми по изпълнение на Наредбата в металургичния сектор не са  констатирани.  

 

През последните месеци на 2020 г. бяхме уведомени от фирми - наши членове, че от МОСВ са направени промени в Наредба №1/2014 и е добавена нова ал.4 към чл.22. Тази промяна дава основание на РИОСВ да съставя актове на получатели на отпадъци, на основание вмененото им задължение  да „изпращат до РИОСВ по местонахождение на отпадъците по електронна поща не по-късно от деня на натоварване копие от попълнен формуляр по Приложение VІІ на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12.”  Това задължение не съответства на изискванията на Регламента на ЕО, който в глава 2, чл.18, ал.1(а) посочва, че „С цел да се помогне за проследяването на превозите на тези отпадъци, лицето под юрисдикцията на страната изпращач, което урежда превоза, обезпечава отпадъците да се придружават от документа, който се съдържа в приложение VІІ”.

 

С  направената промяна неправомерно се поставят задължения за изпращане на информация от  фирми – получатели на отпадъците, които нямат пряко отношение и не следва да носят вина за сметка на други лица, отговорни за техния превоз. В момента, в който тази информация е налична при получателите, от тях се представя и на РИОСВ.

 

На практика с приетите промени в Наредбата се наказват фирмите-получатели, без направени нарушения и вина за неизпълнените разпоредби. Те няма как да повлияят на превозвача да спази този изключително кратък срок, особено ако има и непредвидими обстоятелства за това. Металургичната индустрия е силно засегната от направените промени и несправедливо налагани санкции. С тях се създават административни тежести при положение, че предприятията изпълняват и много други изисквания от националното и европейско законодателство по управлението на отпадъците.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

На основание на гореизложеното се обръщаме към Вас с молба да бъде преразгледан текста на чл.22 ал.4, с оглед неговата промяна и справедливото разрешаване на този въпрос. Създаденият проблем е важен за металургична индустрия, която също търпи негативни последици от CORONA-кризата и въпреки това продължава да инвестира за устойчиво екологично производство и ресурсна независимост на ЕС. Нарастващата потребност от метали и ролята на кръговата икономика за осигуряване на вторични ресурси са свързани със „зелената сделка” и нисковъглеродната индустрия. За изпълнение на европейските политики по климата е важно между компетентните държавни органи и бизнеса да има добро сътрудничество, да работят в полза на екологията и икономиката на страната. В този процес металургичната индустрия е отговорен Ваш партньор.

Вярваме, че няма да се допусне налагане на несправедливи имуществени санкции на производители поради нормативна промяна, която не съответства на европейското законодателство и не отчита задълженията на отделните участници. Очакваме  този проблем да намери решение в приемлив срок и издадените до сега на това основание актове да бъдат отменени.  

 

С уважение,

                                              

      (П)                                                                             (П)

Радосвет Радев                                                 Антон Петров

Председател на УС                                             Председател на УС

Българска стопанска камара              Българска асоциация на металургичната индустрия