На фокус

Съвместно писмо на БАМИ, БФИЕК и БКХП относно aктуализиране от ЕК на целите за намаляване на въглеродните емисии, на Насоките за държавна помощ в рамките на ЕСТЕ и приемане на нов план за климатични цели 2030

 |  Прочетено: 162

ДО                                                                                       

 

ГОСПОДИН ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

 

ГОСПОДИН ЕМИЛ ДИМИТРОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

УВАЖАЕМИ ГСПОДИН ДИМИТРОВ,

 

Ние, представителните работодателски организации на производителите от базовата индустрия (БАМИ, БФИЕК и БКХП), следим протичащите в момента предложения за промени в целите и в законодателство на ЕС по отношение на климата и енергетиката и тяхното отражение на национално ниво.

Подкрепяме решението за климатична и индустриална трансформация, като стратегическа цел за устойчиво бъдеще на Европа и света, но с твърдото убеждение за паралелно прилагане на мерки за защита от изтичане на въглерод. Неизбежно по-високите цели ще повишат натиска върху енергоинтензивните индустрии и техните конкурентни възможности на глобалния пазар. В момента европейската индустрия е допълнително уязвима поради няколко фактора, които са извън техния контрол, като търговско напрежение на международно ниво (особено в областта на стоманата), въздействие на COVID-19 върху производствата по веригите на стойността, различно ниво на амбиции за опазване на климата по региони, страни и др. Затова от изключителна важност е приемането на реципрочни защитни мерки за изпълнение в кратко-и средносрочен план.

На 15 септември т.г. е предвидена в ЕК среща, на която се очаква да се предложи  нова цел за намаляване на СО2 и да се обсъдят актуализираните  от ГД„Конкуренция“ и вицепрезидента на ЕК г-жа Маргрет Вестагер Насоки за държавна помощ за компенсация на индиректни разходи за въглерод в рамките на ЕСТЕ. Енергоинтензивните индустрии имат пряко отношение към тези проблеми и отчитайки тяхната специфика считаме, че на тази среща и в следващите процедури е изключително важно да има решения по следните въпроси: 

  • Секторите извън ЕСТЕ (които или запазват нивата, или увеличават емисиите си) също трябва да допринесат за постигането на високите климатични цели; усилията да бъдат справедливо споделени между ЕСТЕ-секторите и тези извън схемата.
  • Приетите мерки да отговарят на климатичните амбиции и на времето за изпълнение, като отчитат дългите инвестиционни цикли и източниците за финансиране на иновации в нови нисковъглеродни и неутрални технологии.
  • Компенсацията трябва да бъде безусловна, като не нарушава стимулите за инвестиции в енергоефективност, но и да отговаря на двете форми на риск за индустрията - от преки и непреки разходи за въглерод.
  • Ниско- или CO2-неутрална енергия е ключов фактор за постигане на успешна нисковъглеродната трансформация на европейската базова индустрия, осигурена при икономически изгодни и достъпни нива на енергийните разходи.

Като участващи в предстоящите и бъдещи срещи за обсъждане и приемане на предложенията на ЕК за нови по-високи цели по отношение на парниковите газове и мерки за защита на засегнатите енергоинтензивни индустрии разчитаме на Вашата подкрепа и принос за ефективни решения. България има развита и конкурентоспособна базова индустрия, с висок принос в БВП и износа на стоки, поради което националния интерес налага активно участие на българските представители в този процес.

Вярваме, че поставените по-горе предложения ще бъдат включени в българските позиции и въпросите ще намерят справедливо решение, с цел устойчиво развитие на европейската и българската индустрия, за просперираща, икономически силна и суровинно независима от външни доставки ЕВРОПА.

 

С уважение,                                                                                                       

            (п)                                                 (п)                                          (п)

Константин Стаменов                Антон Петров                            Михайл Колчев                                                    

Председател на БФИЕК             Председател на БАМИ               Председател на БКХП