На фокус

Съвместно писмо на БАМИ, БФИЕК и БКХП относно актуализация на референтните стойности през фаза IV на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ)

 |  Прочетено: 355

ДО:
Г-Н ЕМИЛ ДИМИТРОВ
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

 

Предстои актуализиране на референтните стойности (benchmark update) за четвъртата фаза на Европейската схема за търговия с емисии, като се очаква тези стойности да имат пряко влияние върху броя на квотите, предоставени безплатно за периода 2021-2025 г.

Поради това, с цел да се гарантира, че новите референтни стойности отразяват действителната ситуация, отправяме искане определените от Генерална дирекция „Действия по климата“ (DG Clima) към Европейската комисия (ЕК) референтни базови стойности да бъдат проверявани от операторите преди официалното им утвърждаване и влизане в сила.

Считаме, че DG Clima следва да информира всеки оператор, чиито инсталации попадат сред най-добрите 10%, за това, че при изчисляването на референтните показатели, резултатите за неговите съоръжения ще бъдат взети предвид. По този начин операторите ще имат възможност да проверят изчисленията, както и да се свържат с DG Clima в случай на допусната грешка при определянето на референтните базови стойности. Въвеждането на такъв процес ще гарантира достоверността на референтните стойности при запазване на конфиденциалността сред конкурентни инсталации – всяка от тях ще има възможност да получи информация само за собствените си данни.

В тази връзка, като представители на собственици на инсталации, участващи в ЕСТЕ, върху които стойността на актуализираните референтни стойности ще окаже пряк ефект, апелираме към Министерството на околната среда и водите и Министерството на икономиката да подкрепят това наше искане пред Европейската комисия.

Това искане е било отправено към ЕК в директни срещи от страна на Европейската камара по химическа промишленост (CEFIC), както и от други браншови организации на европейско равнище. Въпреки това е необходима и институционална подкрепа на национално равнище. Целта е да се гарантира, че базовите стойности ще могат да бъдат проверявани от операторите преди официалното им одобрение от ЕК.

Разчитаме, че Министерството на околната среда и водите и Министерството на икономиката ще подкрепят нашето искане пред Генерална дирекция „Действия по климата“.

 

С уважение,

Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК)

Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ)

Българска камара на химическата промишленост (БКХП)