Структура

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общото събрание на БАМИ се състои от всички нейни членове.

Всеки член участва в Общото събрание чрез своя законен представител или чрез пълномощник и има право на един глас.

Общото събрание се свиква от Управителния съвет най-малко веднъж на една година.

Решенията на Общото събрание са задължителни за другите управителни органи на Асоциацията и за членовете й. Те се взимат при явно гласуване с обикновено или квалифицирано мнозинство.

 

 УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Членовете на  Управителния  Съвет са юридически лица, които се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години, в състав най-малко от трима души.

Управителният съвет избира от своя състав Председател, със същия мандат от 3 години.

Членове на Управителния съвет:

 • МЕТАЛКО БЪЛГАРИЯ ЕАД
 • Аурубис България АД
 • КЦМ 2000 АД
 • Промет Стиил EAД
 • Алкомет АД
 • Монбат рисайклинг ЕАД
 • Горубсо-Кърджали АД
 • Рефран ООД
 • Металснаб България АД
 • Огняновo - К АД
 • Шамот ЕЛ ПЕ 2007 АД
 • Еврометал ООД
 • Полиметимпортекспорт" ООД
 • ЗГП ООД
 • МЦ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Контролният съвет е от 3-ма члена, които Общото събрание избира за срок от 3 години. За същия период членовете  избират от своя състав Председател на КС.

Настоящи членове:

 • ОРГ ФАКТОР ЕООД - Председател
 • Ел Стомана ООД
 • КОМЕТЕХ ООД 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪСТАВ

Оперативното ръководство на БАМИ се осъществява от изпълнителна структура в състав, определен и приет от Управителния съвет. Състои се от:

 • Изпълнителен директор
 • Експерт международно сътрудничество, търговска политика и програми
 • Експерт икономически анализи, екология и работна среда
 • Администратор, счетоводство и финанси, заверка на сертификати за произход

КОМИТЕТИ (ТЕМАТИЧНИ ЕКСПЕРТНИ ГРУПИ)

Като помощни структури към оперативния състав на БАМИ, с цел да се повиши качеството на работа и връзката с реалните проблеми и потребности на фирмите-членове по тематични направления са създадени следните Комитети:

 • Индустрия, енергетика и промени в климата
 • Комуникационна и информационна политика
 • Образование, пазар на труда и социална политика
 • Околна среда, здраве и безопасност при работа
 • Търговска политика и международно сътрудничество

Членовете на Комитетите се посочват от изпълнителните директори/управителите на фирмите, съгласно техните интереси.